Laden..

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. “de Opdrachtgever”, degene die Familie Entertainment een opdracht verstrekt voor het contracteren van een of meer artiest(en), musicus/musici en/of uitoefenend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin;
b. “de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Geëngageerde en/of Toeleverancier;
d. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Familie Entertainment en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
e. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot een optreden van de Geëngageerde;
f. “Uitkoopsom”, zijnde de netto-gage eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting.


Artikel 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Familie Entertainment entertainment zijn steeds vrijblijvend.
2. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Familie Entertainment daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 3. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Familie Entertainment, volledig bekend te zijn met de prestaties van Familie Entertainment
2. De artiest is verplicht ruim van te voren, doch uiterlijk een half uur voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door Familie Entertainment, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
3. Indien de artiest door ziekte of door een situatie zoals hierna in lid 11 sub a. genoemd niet in staat is op de overeengekomen datum en/of tijdstip op te treden dan wel niet in staat is tijdig voor het optreden aanwezig te zijn, dan dient Familie Entertainment zulks onverwijld mede te delen aan de Opdrachtgever.
4. In geval van ziekte van de artiest ten tijde van het evenement, heeft Familie Entertainment en/of de Opdrachtgever het recht om zijn/haar controlerend geneesheer contact te laten opnemen met de controlerend geneesheer van de artiest, teneinde in redelijkheid te kunnen nagaan of het afzeggen van de artiest gerechtvaardigd was. De artiest is in redelijkheid gehouden ter zake zijn/haar medewerking te verlenen.
5. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden overdekte mogelijkheid is, deze overkapping deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de artiest.
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, een ordedienst ter plekke aanwezig is;
c. dat de Geëngageerde de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
d. dat er voor de Geëngageerde een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;
7. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat de artiest recht heeft op het nuttigen van twee gratis consumpties per uur tijdens het optreden, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat de artiest recht heeft op het gebruiken van een eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 5 (vijf) uur duurt;
c. dat de artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
8.a. Familie Entertainment behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 (vier) werkdagen voor datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen, ingeval de artiest op de datum van het evenement een radio-opname, televisieoptreden, opname voor een geluidsdrager en/of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat Familie Entertainment hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 11.a is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Familie Entertainment het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar te (doen) vervangen.

Artikel 4. RECHTEN
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Familie Entertainment ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Familie Entertainment. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Familie Entertainment van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 5. PRIJZEN
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Familie Entertainment prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Familie Entertainment gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief belasting, reiskosten en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten.
4. In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 6. BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen na uitvoerdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Familie Entertainment heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het verschuldigde aan Familie Entertainment een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Familie Entertainment tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig euro).
4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere Familie Entertainment in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft Familie Entertainment het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Familie Entertainment voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. Familie Entertainment is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Familie Entertainment te verschaffen.
8. Tenzij van te voren schriftelijk anders is overeengekomen, zal de gage van de artiest door Familie Entertainment binnen 30 (dertig) dagen na het optreden worden voldaan. In het geval ten behoeve van de artiest een uitkoopsom in rekening is gebracht Familie Entertainment voor afdracht van de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies dient zorg te dragen, geschiedt uitbetaling van de gage eerst nadat de artiest een volledig ingevulde loonbelastingverklaring alsmede een kopie van een geldig identiteitsbewijs en – indien van toepassing – van de verblijf- en /of werkvergunning aan Familie Entertainment ter beschikking heeft gesteld.
9. De Opdrachtgever is in het geval ten behoeve van de artiest een Uitkoopsom in rekening wordt gebracht niet aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies.
10. Aanbetalingen dienen betaald te zijn voor de schriftelijk gestelde datum op de opdracht bevestiging.

Artikel 7. ANNULERING
1. Gehele of gedeeltelijke annulering van de gesloten overeenkomst met Familie Entertainemtn dient de Wederpartij direct per aangetekend schrijven aan Familie Entertainment mede te delen.
2.a. In het geval de Opdrachtgever de met Familie Entertainment gesloten overeenkomst annuleert, is de Opdrachtgever het totale factuurbedrag jegens Familie Entertainment verschuldigd, mits ander overeengekomen of mits Familie Entertainment een regeling kan treffen met de geboekte artiest/band/item.
b. Op het overeenkomstig dit lid verschuldigde is voor wat betreft de betaling hiervan artikel 7 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. De Opdrachtgever Familie Entertainment volledig voor iedere aanspraak van de Geëngageerde, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. KLACHTEN
1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Familie Entertainment gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan Familie Entertainment per mail kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Familie Entertainment geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
1. Familie Entertainment kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Familie Entertainment of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Familie Entertainment enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk ten allen tijde beperkt tot het bedrag van het Familie Entertainment uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. Familie Entertainment is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Familie Entertainment of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiesten. De Opdrachtgever vrijwaart Familie Entertainment voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Familie Entertainment, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Familie Entertainment ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Familie Entertainment tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van Familie Entertainment van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Familie Entertainment, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij Familie Entertainment tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 10. ONTBINDING
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Familie Entertainment gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 12. OVERMACHT
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Familie Entertainment diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Familie Entertainment als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
* mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
* een dag van nationale rouw;
* contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
* werkstaking;
* natuurrampen;
* slechte weersomstandigheden tijdens een openlucht optreden of tijdens een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een (feest)tent;
* ziekte van de artiest;
* het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Familie Entertainment Entertainment voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Familie Entertainment.
2. Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Familie Entertainment in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Familie Entertainment hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 14. GESCHILLEN
1. Op de Familie Entertainment gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Familie Entertainment en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Familie Entertainment gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.